Vsezadom.si

Brezplačna pomoč in svetovanje
info@vsezadom.si
Vsak delavnik od 9.00 do 15.00

Nagradna igra avgust 2021

 Pravila nagradne igre na spletni strani www.vsezadom.si so izdana v skladu z:

- Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1),
- Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR),
- Zakonom o varstvu konkurence (ZVK),
- Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEK),
- Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) in
- Zakonom o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (ZVPNPP).

Opredelitev
Organizator nagradne igre je podjetje E-mreža d.o.o. (v nadaljevanju organizator), Stegne 31, 1000 Ljubljana (info@vsezadom.si).
Udeleženec nagradne igre je fizična oseba, ki sodeluje v razpisani nagradni igri na naši Facebook strani.
Nagradna igra poteka od 17.8.2021 do vključno 19.8.2021 izključno na naši Facebook strani, kjer se bo dobitnika nagrade določilo preko naključnega generatorja Random Comment Picker (v nadaljevanju naključni generator) z naključnim žrebom nagrajenca. Žrebanje bo izvedeno v četrtek 19.8.2021 približno ob. 12. uri. Prav tako bo na naši Facebook strani še isti dan objavljen nagrajenec nagradne igre.

Nagradna igra poteka na družbenem omrežju Facebook, pri čemer družba Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, CA, 94304, USA, oz. njene podružnice ("družba Facebook Inc.") ni njen pokrovitelj, niti ni na kakršenkoli način povezana z družbo Facebook Inc.

Pravica sodelovanja v nagradni igri
Udeleženci nagradne igre so lahko fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije. V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, zaposlene pri organizatorju nagradne igre in njihovi ožji družinski člani ter osebe zaposlene pri drugih pravnih osebah, povezanih z izvedbo te nagradne igre. Mlajši od 18 let lahko v nagradni igri sodelujejo le ob predhodnem pisnem soglasju staršev oz. zakonitih zastopnikov. Pravne osebe ne morejo biti udeleženec nagradne igre. V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, ki ne sprejmejo pravil nagradne igre. Šteje se, da je udeleženec sprejel pravila nagradne igre s tem, ko je izpolnil pogoje za sodelovanje v nagradni igri.

Pravila sodelovanja v nagradni igri
Za sodelovanje v nagradni igri ni potreben nakup storitev ali proizvodov organizatorja nagradne igre. Za sodelovanje v žrebu mora udeleženec na naši Facebook strani v objavi o nagradni igri objaviti komentar pod samo objavo, saj bomo za nagrado izžrebali zmagovalca/zmagovalko, ki bo pod objavo napisal/a komentar, v njem pa označil/a vsaj eno osebo in prilepila sliko risbice. Všečkanje naše Facebook strani ali objave ne štejeta kot pogoja za sodelovanje v nagradni igri. Prav tako ne šteje za sodelovanje v nagradni igri, če oseba deli objavo na svojem profilu.

Preklic sodelovanja
Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre (ali 7 dni po žrebanju) prekliče svoje sodelovanje v nagradni igri, tako da izbriše svoj komentar pod objavo o nagradni igri na Facebook strani.

Nagradno žrebanje
V žrebanju lahko sodelujejo vsi udeleženci nagradne igre. Ko bo naključni generator izbral osebe, ki so komentar zapisale, se bodo preverili pogoji sodelovanja in če se izkaže, da so pogoji izpolnjeni, se izbrana oseba šteje kot nagrajenec naše nagradne igre. Vse skupaj bo tudi posneto s kamero, video pa bo objavljen na naši Facebook strani. Rezultat žreba je dokončen. Pritožba ni mogoča.

Prevzem nagrade
Dobitniki bodo o prejetju nagrade obveščeni v izbranem zmagovalnem komentarju, kjer jih bomo prosili, da nam v zasebnem sporočilu zaupajo svoje osebne podatke, nagrado pa bomo poslali na njihov domači naslov na stroške organizatorja.

Namen nagradne igre
Namen nagradne igre je izvajanje trženjskega komuniciranja organizatorja ter promocija organizatorjevih blagovnih znamk.

Obveznosti organizatorja in izžrebanca
Izplačilo nagrade v gotovini ni možno, ravno tako je ni mogoče zamenjati za drug artikel. Dobitnik je dolžan organizatorju nagradne igre v pisni obliki v zasebnem sporočilu preko Facebook strani posredovati svoje osebne podatke - ime, priimek, naslov, e-naslov in telefonsko številko. Dobitnik nagrade lahko prevzem nagrade tudi odkloni.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov ali se ugotovi, da je sodelujoči v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili nagradne igre.

Organizator ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami.

V kolikor nagrajenec ne izpolni vseh obveznosti in organizator nagradne igre v roku sedmih (7) dni od trenutka, ko dobitniku pošlje obvestilo o tem, da je bil izžreban, iz katerega koli razloga (npr.: dobitnik izjavi, da nagrade ne želi sprejeti ali se nagrajenec ne odzove ipd.) ne prejme izjave, da želi prejeti nagrado, se šteje, da dobitnik nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in pridobi pravico z nagrado razpolagati v kakršenkoli drug namen. Nagrade niso prenosljive.

Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradnem natečaju ali kot posledico koriščenja nagrade.

Organizator prav tako ne odgovarja za nepopolno sodelovanje v nagradni igri ali za sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki.

Organizator si tudi pridržuje pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal na Facebook strani.

Odgovornosti organizatorja
Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
- nedelovanje naše Facebook strani in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje,
- nedelovanje naše Facebook strani , ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
- kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju, - kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.

Vrednost nagrade in plačilo dohodnine
Vrednost nagrade z DDV je 40,90 € in ker ne presega zneska 42,00 €, tudi ne predstavlja doseženega dohodka (davčno osnovo) v skladu s 108. členom Zakona o dohodnini.

Varstvo osebnih podatkov
Organizator nagradne igre vse osebne podatke, ki jih ob izvedbi nagradne igre pridobi od udeležencev, varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov (ZVOP-1). Organizator sme osebne podatke, pridobljene od udeležencev uporabljati izključno za namene, za katere so bili pridobljeni. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da podelitev nagrad organizira kot javni dogodek. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoljuje, da se njegovo ime in naslov uporabijo v avdio, foto in video materialu organizatorja nagradne igre. Izžrebanec dovoljuje organizatorju nagradne igre objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oziroma prevzema nagrade.

Organizator bo osebne podatke skrbno varoval, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) ter Splošno uredbo o varstvu podatkov (v nadaljevanju GDPR). Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri izrecno dovoljuje, da organizator od omrežja Instagram pridobi in nadalje obdeluje njegove osebne podatke, ki jih je navedel v svojem Instagram profilu, ime in priimek oz. uporabniško ime. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoli organizatorju hranjenje posredovanih osebnih podatkov do zaključka nagradne igre z namenom objave seznama nagrajencev in izročitve nagrad. Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov nagrajencev ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali če je to dolžan v skladu z veljavnimi predpisi. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči v nagradni igri lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče sodelovanje v nagradni igri, s čimer bodo njegovi osebni podatki izbrisani iz baze osebnih podatkov.

Organizator bo v vlogi upravljavca osebne podatke (ime in priimek oz. uporabniško ime), ki jih pridobi od sodelujočih, uporabljal izključno za naslednje namene:
- izvedbo nagradne igre v vseh vidikih,
- obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja in podelitvi nagrad (velja samo za nagrajence),
- objave nagrajencev na spletni strani in Instagram strani organizatorja (velja samo za nagrajence).

Udeležencu pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).

Objava pravil nagradne igre
Udeleženci nagradne igre z oddajo komentarja pod objavo o nagradni igri soglašajo, da so s pravili seznanjeni in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.

Trajanje nagradne igre
Nagradna igra velja od 17.8.2021 do vključno 19.8.2021. Žreb bo izveden v četrtek 19.8.2021 približno ob. 12. uri. Nagrajenci bodo objavljeni na naši Facebook strani še isti dan po žrebanju.

Ljubljana, 17.8.2021, E-mreža d.o.o.

Vaša košarica je prazna.